شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹

٧٠ سال، يک شعارشعار سال‌های ١٣٣٠ ـ ١٣٢٠
کارگر ...، برزگر ...، معلم
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ ظلم را
درود، درود، درود
درود بر توده‌ای

شعار سال‌های ١٣٤٠ ـ ١٣٣٠
کارگر ...، برزگر ...، معلم
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ ظلم را
درود، درود، درود
درود بر مصدق

شعار سال‌های ١٣٥٠ ـ ١٣٤٠

دورۀ نخست:
معلم ...، معلم ...، معلم
ما با هم متحد می‌شويم
تا بشکنيم دولت ظلم را
درود، درود، درود
درود بر خانعلی

دورۀ دوم:
کارگر، برزگر، بازاری
ما با هم متحد می‌شويم
تا بشکنيم دولت ظلم را
درود، درود، درود
درود بر امينی

دورۀ سوم:
برزگر….، برزگر …، برزگر
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ خان‌ها را
درود، درود، درود
درود بر ارسنجانی

شعار سال‌های ١٣٥٧ ـ١٣٥٠
کارگر ...، برزگر ...، معلم
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ ظلم را
درود، درود، درود
درود بر فدايی

شعار سال‌های ١٣٦٠ ـ ١٣٥٧
کارگر ...، دانشجو ...، روحانی
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ طاغوت را
درود، درود، درود
درود بر خمينی

شعار سال‌های ١٣٧٥ ـ ١٣٦٠
شعار اصلی در اين سال‌ها:
سکوت، سکوت، سکوت
درود بر سکوت

شعار سال‌های ١٣٨٥ ـ ١٣٧٥
کارگر ...، دانشجو ...، روحانی
ما با هم متحد می‌شويم
زير ِ پرچم ِ اصلاحات
درود، درود، درود
درود بر خاتمی

و سرانجام شعار روز:
کارگر ...، دانشجو ...، روحانی
ما با هم متحد می‌شويم
تا برکنيم ريشۀ ظلم را
درود، درود، درود
درود بر سبزها

پ.ن: تفسير و تشخيص واضحات، ابهامات، تغييرات و جابه‌جايی نام‌ها و نشانه‌ها در شعارها، به عهده خوانندگان است.

__________________________________