دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۱

پذيرفتن قواعد بازیحزب مسيحی دموکرات آلمان دانسته تعدادی از کرسی‌ها پارلمانی را به نفع رفيق ائتلافی خود در انتخابات محلی ديروز از دست داد، تا بتواند موقعيت حزب ليبرال‌ها را در درون پارلمان تضمين و تثبيت کند. دقيقن عکس فرهنگ و شيوه‌ رايجی که در ميان احزاب وطنی، به ويژه در ميان حزب‌های حکومتی ديده می‌شوند.   

در انتخابات روز گذشته، حزب‌های «سوسيال دموکرات» و «سبزها» با به‌دست آوردن يک کرسی اضافی در پارلمان محلی، يعنی با داشتن ٦٩ کرسی يا رأی در مقابل ٦٨ رأی دو حزب مسيحی دموکرات و ليبرال‌ها؛ می‌توانند دولت آينده ايالت «نيدرزاکسن» آلمان را تشکيل دهند.آرای حزب مسيحی دموکرات در ٢٣ سال گذشته در ايالت «نيدرزاکسن» هموارۀ ميان ٣٦ تا ٤٢ درصد نوسان داشتند. اما دليل اُفت  ٦/٥% آراء ديروز در مقايسه با پنج سال پيش، ناشی از عدم استقبال مردم نبود. نظرسنجی‌های آخر هفته‌های پيش از انتخابات نشان می‌دادند که حزب مسيحی دموکرات دست‌کم ٤٠% آرای مردم را پشتوانه دارد. برعکس، اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند که حزب ليبرال‌ها [زردها] رفيق ائتلافی حزب مسيحی دموکرات، وضعيت اسفباری دارند و قادر به کسب ٥% آراء [يعنی حداقل آرايی که برای ورود به پارلمان لازمست] نخواهند بود و ممکن است مثل چپ‌ها و ديگر حزب‌های کوچک، از دايره بازی خارج گردند.

با توجه به چنين واقعيتی بود که مرکزيت حزب مسيحی دموکرات ايالت «نيدرزاکسن» تصميم گرفت تا اعضاء اين حزب در شهرهايی که امکان کسب آراء برای ليبرال‌ها وجود دارد؛ رأی دوم‌شان را بنفع ليبرال‌ها در صندوق‌ها بريزند. گرچه حزب مسيحی دموکرات با اتخاذ چنين تاکتيکی تعدادی از کرسی‌های مجلس را از دست می‌دهد اما از آن‌سوی، در پای‌بندی به قواعد بازی ائتلاف، مانع سقوط دوستان ائتلافی خود می‌گردد. و حالا به فرخنده‌گی چنين حضوری می‌توانند به‌اتفاق يک فراکسيون قوی ٤٩% را در درون پارلمان تشکيل دهند تا موی دماغ دولت آينده شوند.  

هیچ نظری موجود نیست: