پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۶

از حسابت تا خبردارت کنم!


دو شب است که کانال‌های مختلف تلويزيون آلمان صحنهای از دادگاه را نشان میدهند که «اسکار گرونینگ» ۹۶ ساله [تصوير پائين]، عضو سابق «اس‌اسSS» و حسابدار اردوگاه مرگ «آشویتس»، با کمک و هدايت چند نفر عصازنان در جايگاه متهمی که متقاضی بخشودگی‌ست، مینشيند. 🔸اين مرد که متهم به مباشرت در قتل حداقل ۳۰۰ هزار نفر در اردوگاه مرگ آشویتس در فاصله سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ بود، بخاطر کهُولت سن و وضعيت نامساعد جسمی تقاضای بخشودگی نمود. اما اين تقاضا در هر سه دادگاه «بَدوی»، «تجديدنظر» و دادگاه «قانون اساسی آلمان» که عالیترين مرجع حقوقی است، پذيرفته نشد.

🔸در ارتباط با اين تصميم مهم و حياتی، تنها به دو نکتهی کليدی اشاره میکنم:
۱ـ اميدوارم مسئولان درجه يک و درجه دو نظام اسلامی به يک موضوع کليدی_حقوقی خوب توجه کنند که «دادگاه قانون اساسی آلمان» دليل اصلی مخالفت دادگاه با بخشودگی را چنين توضيح میدهد: که موضوعهايی مانند «کهولت سن» و «ايستادن بر لبهی گور» و «ضعف جسمانی» و غيره در شرايط کنونی، موردهای اساسیای نيستند که بشود با اتکاء به آن، متهم و محکوم به جنايتی را از زندان رهانيد!

۲ـ تصميم مهم «دادگاه قانون اساسی آلمان» که ۱۸۰ درجه متفاوت است با تصميم «دادگاه بينالمللی جنايتکاران جنگی نورنبرگ» در سال ۱۹۴۶، فقط و فقط بدين علت است که جهان، تعريفی دقيقتر و همهجانبهتر از مقام انسانی و جايگاه حقوق بشری او دارد. اسناد دادگاه جنايتکاران فاشيسم که در ۱۲جلد زير عنوان «توطئه و تجاوز نازی» در سال ۱۹۴۶ در جهان منتشر شدند، گواهی میدهند که دو گروه در اين دادگاه مورد بخشودگی قرار گرفته بودند: بخشودگی بخاطر کهولت سن، و بخشودگی به کسانی که «مأمور معذور» بودند. اما «ديوان بينالمللی کيفری ICC» که صلاحيت بررسی پرونده انواع جنايت و جنايتکاران در زمانه ما را به عهده دارد، بههيچوجهی دو مورد بالا را برنمیتابند. از منظر حقوقی، دستِ همهی کسانی که به توجيهاتی مانند: "از ترس جان خود"، "مأمور بودم معذور"، "تکليف شرعی" و ... غيره متوسل میگردند، آلوده به خون است. و صاحبان دستان آلوده، بدون استثناء بايد محاکمه و مجازات گردند. و بديهیست دادگاه قانون اساسی آلمان نيز از همين منظر بود که دفاعيات «اسکار گرونينگ» ۹۶ ساله را که میگفت: "من هیچ‌کس را نکشتم. من تنها چرخ کوچکی در ماشین مرگ بودم. من مجرم نبودم" را برنتابيد.

🔸امروز جهان بشريت بر اين باور است که همين چرخهای کوچک هستند که ماشين مرگِ انواع نظامهای ديکتاتوری و توتاليتر را به حرکت درمیآورند.  

هیچ نظری موجود نیست: