یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۷

گلستان ايران در آتش

پارک ملی گلستان


گلستان ايران به دليل خشم
طبيعت عليه خود، تقريباً سی ساعتی است که گرفتار و طعمۀ آتشی ترسناک و سهمگين گرديد و در حال سوختن است.

*****

گلستان ايران به دليل خشم
مردم عليه خود، تقريباً سی سالی است که هم‌چنان در ميان شعله‌های آتش جهل، نادانی و تعصب، در حال سوختن است.