جمعه، دی ۰۵، ۱۳۸۲

بازهم زلزله قربانی گرفت!صبح امروز، بارديگر زلزله ای به قدرت 3/6 ريشتر، شهرستان دويست هزار نفری بم و شهرهای اطراف را لرزاند. تا اين لحظه خبرگزاريهای ايران، اخبار مربوط به خسارات ناشی از زلزله و تعداد مصدومين و کشته شدگان را در مناطق جيرفت، گلبافت، کهنوج و روار گزارش نکرده اند.خبرهای رسيده از شهرستان بم، به اتفاق تأييد می کنند که 85 درصد بافت قديمی اين شهرستان که مهمترين مرکز تجمع و محل زندگی مردم است، بکلی ويران گرديد.
تا همين لحظه ميان داده های خبرگزاری ايران با اخباری که خبرگزاريهای جهان درباره تعداد کشته شدگان زمين لرزه گزارش نموده اند، اختلاف فاحشی وجود دارد. وقتی 60 درصد کل مناطق مسکونی يک شهرستان دويست هزار نفری با خاک يکسان می شوند، مسلماً آمار کشته شدگان بيش از تعداد دوهزار نفری است که خبرگزاريهای ايران گزارش ميدهند. با وجود اين آرزومندم بار ديگر مثل واقعه تأسف بار زلزله رودبار، مرگ بيش از چهل هزار انسان را شاهد نباشيم، و آمار تلفات انسانی از حدی که تاکنون گزارش شده اند بالاتر نروند.
از زمان زلزله بوئين زهرا در شهرستان قزوين، تا واقعه امروز بم، مردم حداقل چهارده تا پانزده زلزله شديد و مخرب بين 5/5 تا 1/7 درجه به مقياس ريشتر را در نقاط مختلف ايران شاهد بوده اند و بخاطر دارند. تمام آنها خسارات جبران ناپذير جانی و مالی را بر مردم تحميل ساخت. اما آمارها بخوبی نشان ميدهند که اکثريت مناطق خسارت ديده، چه در رژيم گذشته و چه در حکومت فعلی توسط کمکهای مردمی بازسازی شدند و جان گرفتند.
شايد در مواقع عادی و روزمره، بسياری از مردم دقيقاً واقف نباشند که وظايف دولت در قبال ملت و مملکت چيست و يک دولت خدمتگزار بايد چگونه صفات و خصوصياتی را دارا باشد. اينگونه حوادث، اگرچه تلخ و مصيبت بارند، اما بسهم خود بُعد و عمق فاصله را چون آينه ای شفاف ميان ملت ـ دولت نشان خواهند داد. تجربه زندگی در دو رژيم کنونی و گذشته، بيانگر حقيقتی است که پيش از همه ابتداء دولت ها هستند که بخاطر عدم احساس مسئوليت از ملت فاصله می گيرند. آنها هستند که ملت را بدون هيچ پشتوانه حقوقی به امان خدا رها می سازند و دست بساز و بفروشها را باز می گذارند.
يکی از وظايف دولت تأمين امنيت مردم است. حفظ جان مردم در قبال حوادث طبيعی مانند زلزله و سيل، جزئی از همان امنيت است. دولت دقيقاً ميداند که ايران کشوری لرزه خيز و بر روى يکی از دو کمر بند بزرگ لرزه خيز جهانی موسوم به "آلپا" قرار گرفته و هر از گاهی زمين لرزه هاى بزرگی در آن به وقوع مي پيوندد و تاکنون نيز اين زلزله ها خسارات جبران ناپذيری را برمردم ما تحميل کرده اند. برنامه ی دولت درقبال اينگونه حوادث طبيعی چيست و چه مقدار از بودجه ملی را به چنين امر مهمی اختصاص داده است؟
در اينجا هدف نقد دولت نيست بلکه توجه دادن به شوراهای مردمی شهرستانهاست. وقتی شوراها اين نکته را ميدانند که تأمين بودجه بازسازی شهرستان بم، همچنان برعهده آنهاست و بدون کمکهای مردمی امکان بازسازی با مشکل مواجه خواهد بود، آيا بهتر نيست از هم اکنون طرح مناسبی را برای ساخت خانه های جديد در کليه شهرستانها ارائه دهند؟ آيا بهتر نيست تا پيشاپيش شهرداری ها را وادار سازند که برای نقشه های غير استاندارد و فاقد ايمنی بهيچوجه مجوز ساخت صادر نکنند؟ مجلس را وادار سازند تا قانونی را درجهت حمايت از مردم عليه بساز و بفروشها تصويب کنند؟

هیچ نظری موجود نیست: