دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸

مردم چه می‌گويند؟


اين حرکت بزرگ، متين، متمدنانه و مسالمت‌آميز، که بی‌توجه به توصيه‌های آقای موسوی امروز
وارد خيابان‌ها شدند؛ از ولی فقيه چه می‌خواهند؟


حرکت آرام ده‌ها هزار نفری امروز مردم تهران که هم اخطار وزارت کشور را ناديده می‌گيرند و هم توصيه‌های برپاکنندگان راهپيمايی را مبنی بر عدم خروج از خانه‌ها؛ يکی از حرکت‌های آگاهانه و به يادماندنی جامعه‌ی شهرنشين ايرانی است، عليه نيرو و تفکر جامعه‌ی روستايی و حاشيه‌نشينان. وقتی امروز مردم يک‌صدا فرياد می‌کشيدند: رأی من کجاست؟ دست‌کم، از منظر حقوق شهروندی معنايش روشن است:
١ـ ابطال انتخابات؛
٢ـ آزادی ورود شخصيت‌های ملی به صحنه رقابت‌های انتخابات؛
٣ـ برگزاری انتخاباتی ديگر زير نظر سازمان ملل متحد.

__________________________________