شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۸

کنکور انتخابات (سئوال سوّم)


شيخ مُکارم شيرازی در درس خارج فقه خود تأکيد کرد:
«رياست‌جمهوری چونان آش دهن‌سوزی نيست که کسی بخواهد برای رسيدن به آن از همه نوع ابزار و وسيله بهره ‌گيرد».
[منبع: روزنامه اعتماد ملی؛ شنبه ١٦خرداد (٦ژوئن ٢٠٠٩)؛ صفحه٢]

اگر شيخ مُکارم با زبان بی‌زبانی می‌گويد رئيس جمهور هيچ‌کاره و نهاد رياست جمهوری کاچی است؛
اگر پيش از او آقای خاتمی به تجربه فهميد که رئيس جمهور «آبدارچی» است؛
اگر ....؛
و با توجه به اين ارزيابی‌ها مشخص کنيد کدام‌يک از نامزدهای کنونی می‌توانند در نقش‌ها و موقعيت‌های زير ظاهر گردند:
ارابه‌چی ـ اسفالت‌چی ـ چماقچی ـ کارچاقچی
[هر يک از پاسخ‌های درست دو و نيم امتياز دارند]

١ـ آقای کروبی رئيس جمهور ..... است.
٢ـ آقای موسوی رئيس جمهور .... است.
٣ـ آقای احمدی‌نژاد رئيس جمهور .... است.
٤ـ آقای رضايی رئس جمهور ..... است.


ضميمه:
کنکور انتخابات (سئوال اوّل)
کنکور انتخابات (سئوال دوّم)