دوشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۸

کنکور انتخابات (سئوال پنجم)


پاسخ مبهم

در آخرين دقايق مناظره تلويزيونی شبِ پيش، وقتی نامزد مدافع «برنامه» به‌طور جدی در مقابل نامزد تابع «تکليف شرعی» قرار می‌گيرد، موضوع زير طرح می‌شوند:
کروبی: عمو جان! شما در اين 18 سال گذشته کجا بوديد؟ من بارها دنبال‌تان آمدم اما حاضر نشديد مسئوليت بپذيريد و وارد صحنه شويد! شما در آن روزها و با وجودی که می‌دانستيد ما سرمايه بوديم و بايد می‌ايستاديم، احساس خطر نکردی و صحنه را خالی گذاشتی. اگر می‌ايستاديم و پايداری می‌کرديم، چه بسا کار به اينجا نمی‌کشيد.
موسوی: در گذشته يک‌بار تصميم به چنين کاری گرفته بودم اما بنا به دلايلی (؟!)، از آن منصرف شدم.
حال پرسش اين است که کدام‌يک از چهار مورد زير را، دليل اصلی انصراف موسوی می‌دانيد؟
١ـ موسوی عادت نداشت بدون تکليف امام مسئوليت بپذيرد. 
٢ـ موسوی عادت نداشت آن‌چه را که ساخته بود بشکند. 
٣ـ موسوی عادت نداشت پرچم‌دار «انقلاب فرهنگی» ديگری باشد. 
٤ـ موسوی پا پيش گذاشت اما، رهبری روی برگرداند. 

ديدگاه‌های مختلف
همه ما، کم‌و‌بيش، تحت تأثير فضای احساساتی و شعارزدگی انتخابات دهم هستيم. در چنين فضايی، تصاوير عموماً در مقايسه با سخنان مستدلل، کاربردی‌تر و تأثيرگذارتر هستند.در ارتباط با عکس بالا گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی در ايران، تفسيرهای متفاوتی را ارائه دادند. به‌زعم شما، کدام‌يک از چهار تفسير و برداشت زير، نادقيق و احساسی است؟
پيران (ساکن) روستا: دو لنگه بار، مساوی يک خروار است. 
بيست‌سالگان: پوستر بالا، يک حرکت «ضدِ تبليغ» عليه موسوی است. 
سی‌سالگان: يکی از آن دو نفر کمی «اتو کشيده» است. 
پنجاه‌سالگان: پوستر نشان‌دهنده شرايط جديدی است که با احمدی‌نژاد نمی‌توان سياست خارجی چهار سال گذشته را دنبال کرد. به‌همين دليل مسئولان نظام در جهت پياده‌کردن تاکتيک برقراری توازن ميان چهره‌ها [موسوی = اوباما به‌جای احمدی‌نژاد = بوش] گام برداشته‌اند. 

ضميمه:
کنکور انتخابات (سئوال اوّل)
کنکور انتخابات (سئوال دوّم)
کنکور انتخابات (سئوال سوّم)
کنکور انتخابات (سئوال چهارم)